فیلم

شوروی

لزوم حفظ آمادگی در برابر دشمن
ایران اسلامی و استکبارجهانی
حقوق بشر دروغین آمریکایی
ما استقلال خودمان را حفظ میکنیم
اجنبیهایی به صورت ایرانی
در حکومت مردمی خوف در دل مردمش نیست
به برکت اسلام همه قدرتها از ایران سیلی خوردند
جمهوری اسلامی آمریکایی
قابل اعتماد نبودن قدرتهای جهانی
بیشتر