فیلم

مجلس خبرگان قانون اساسی

مسئله اصلی ، بررسی قانون اساسی و تعیین خبرگان‌
ویژگیهای نمایندگان مجلس خبرگان‌
ویژگیهای اعضای مجلس خبرگان‌
ویژگی‌های منتخبین مردم‌
اسلام برای همه بهتر است
حالا ملت مطرح است
اینها جنایتکارانی هستند با اسم حزب دمکرات
اسلام مقابل دیکتاتورها ایستاده
اسلام بنایش بر این نیست که دیکتاتوری کند
بیشتر