فیلم

کار

کارگری بر همه موجودات احاطه دارد
خدای تعالی مبدا کار است‌
باید امید ایجاد کنیم
کار برای خدا، نوعی عبادت‌
کشور ما الآن محتاج به کار است
بیشتر