فیلم

کار

کارگری بر همه موجودات احاطه دارد
خدای تعالی مبدا کار است‌
باید امید ایجاد کنیم
بیشتر