فیلم

کار

کارگری بر همه موجودات احاطه دارد
خدای تعالی مبدا کار است‌
باید امید ایجاد کنیم
کار برای خدا، نوعی عبادت‌
کشور ما الآن محتاج به کار است
بوسه بر پینه
بیشتر