فیلم

ضیافت الهی

شرط ورود به ضیافت الله
تهذیب نفس در جوانی
ضیافت الله ، ترک شهوات دنیوی
سرکشی نفس
ورود به محضر الهی
او میزبان بزرگ و ما میهمانان هیچ
عدم تزکیه منشا ظلم پذیری
آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد
آمادگی برای ضیافه الله
بیشتر