فیلم

توحید

همه چیز در نظر اوست و همه چیز پیش اوست
برای خدا قیام کنید
یک لحظه از خدا غافل نباشید
توجه به خدا مانع ترس از دشمن
ایران تا آخر شما را تحقیر خواهد کرد
این عنایت خدارا حفظ کنید
مقصد ما و مقصد ملت ما آزادی از چنگال دشمنان اسلام است
ان شاء الله این کشور راما به صاحب اصلی او تحویل بدهیم
ما خود هیچ بودیم و همه چیز را او به ما داد
بیشتر