فیلم

توحید

تعلیم و تزکیه راه وصول به حقایق هستی‌
ومارمیت اذ رمیت
ما هیچ هستیم و همه چیز خداست‌
اگر خیال کنید نمی توانید نخواهید توانست
 تزکیه مقدم است بر همه چیز
ما عَرَفْناکَ وَ عَبَدْناکَ
عظمت مناجات شعبانیه
اعراض پیامبر از غیر خدا
نظارت امام عصر(عج) بر اعمال مردم و روحانیت
بیشتر