فیلم

توحید

توجه داشته باشید که کارهایتان در محضر خداست
کُلُّکُمْ راعٍ وَ کُلُّکُمْ مَسْئُولْ
هر چیزی که از ماست،ازبین می‌رود
قدرت الهی و ایمانی منشا قدرت جمهوری اسلامی
این دو قشر بزرگ اسلامی با هم پیوند کنند و در مقابل دیگران بایستند
خدمت برای خدا باشد
ما میخواهیم خودکفا باشیم
تفرقه از شیطان است و وحدت کلمه و اتحاد از رحمان است
خدای تبارک و تعالی وعده نصرت داده است
بیشتر