فیلم

عمل

حرکت به سمت قله
گرفتار نفس
عکس العمل اعمال انسان
تفاوت اعمال انبیا با مردم‌
مرگ فاسد برای خودش رحمت است
امروز حجت بر روحانیت تمام شده
آنها تبع شیطان هستند و شما تبع خدا هستید
عالم بی عمل
همه چیز هم از خود آدم است
بیشتر