فیلم

صلح

ما تابع اسلام هستیم؛ هر چه فرموده است عمل می‌کنیم
اگر بیرون نروید، بیرونتان می‌کنیم
صلح با شرط جبران خسارات
مجرم باید معلوم شود کی است
ما به شرطی صلح می‌کنیم که شما از اینجا بروید
یکی از شروط صلح این است که...
این از عجایبی است که تاریخ ثبت می کند
روزی که آمریکا در کار نباشد
مادامی که این شرایط حاصل نشده است ما در حال جنگ هستیم
بیشتر