فیلم

دشمن

خدا با ماست
وحدت ملی
شورای محترم نگهبان
انتخابات و دخالت بیگانگان
طرح اختلاف نظرات بدون مخاصمه
دشمنان اسلام خواستار برهم زدن وحدت شیعه سنی
خدا دشمنان شما را یا آدم کند یا از بین ببرد
با مشت محکم به پیش بروید
آزادی در گرو کار
بیشتر