فیلم
 
کلیدواژه:

ما دشمن نهضت و انقلاب را از این می‌فهمیم که آنهایی که با این انقلاب راه دارند می‌روند، با این ملت راه دارند می‌روند، با این کشاورز و کارگر دارند راه می‌روند و می‌خواهند کشور را از قید و بند خارجیها آزاد کنند. آزاد کردن هم به کار کردن است و کشاورزی کردن است و کار در کارخانه‌ها کردن است و کار در سایر جاها کردن. کشور ما اگر بخواهد آزاد باشد، اگر بخواهد مستقل باشد، وابسته به خارج نباشد، باید خودش کار کند. آنهایی که می‌آیند در بین شماها و مانع از کارتان می‌شوند یا یک دسته‌ای درست می‌کنند مانع از کارتان می‌شود یا اینکه پولها را از خارج به ایشان می‌دهند که بیایند بدهند به بعضی از این کارگرهای غافل تا اعتصاب بکنند و آنهایی که در کشاورزی می‌روند ایجاد زحمت می‌کنند یا آنهایی که می‌افتند در کشور، سر تا ته کشور و شلوغ می‌کنند کشور را به اسم اینکه مثلًا، این آدم خانه دارد، این آدم مِلک دارد، بدون یک میزان شرعی الهی می‌ریزند و خانه‌اش را غارت می‌کنند و خانه‌اش را از او می‌گیرند، اینها ریشه همان رژیم سابق است و ما غافل هستیم از آن. آنها نمی‌توانند به این زودی دست از ما بردارند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: