فیلم

بعثت

اعجاز نبوت پیامبر اکرم(ص)
حکومت نبوی
نزول قرآن از برکات مبعث
بعثت رسول خدا نشانگر راه رفع ظلم
با وحدت کلمه و اخوت ایمانی محکم بایستیم
فضیلت ماه های رجب ، شعبان ، رمضان
روزی شریف‌تر از بعثت نیست
عالَم، مدرسه است
همه عالم آیات حق تعالی هستند
بیشتر