فیلم

کعبه

نمی توانیم از مسئله حجاز بگذریم
کشتار حجاج توطئه ای از پیش طراحی شده
ذلت آل سعود در برابر آمریکا
همه به دستور اسلام باید متحد باشند
بیشتر