فیلم

حکومت دینی

مقدسین نهروان
توطئه دشمن برای منزوی کردن روحانیت‌
اسلام و سیاست
اینها می‌خواستند از ما و شما و از روحانیون یک موجود بی‌خاصیتی درست کنند
بیشتر