فیلم

اختلاف

اینها در صددند که با اسمهای مختلف شما را به جان هم بیندازند
ایجاد اختلاف موجب سلطه خارجی خواهد شد
دامن‌زدن به اختلاف امروز یک معصیت نابخشودنی است
دامن زدن روزنامه‌ها به اختلافات
توجه بکنید که این مجاهدات که می‌کنید خالص باشد
بر شما تکلیف است که اختلاف نکنید
لطمه به اسلام
با این وضع که زیر پرچم اسلام هستید، آسیب‌پذیر نخواهید بود
ملت امروز یکپارچه در صحنه است
بیشتر