فیلم

اختلاف

خیال می‌کردند اسلام دیگر فقط یک مسلک سیاسی است
نصیحت میکنم به شما
عدم تربیت، منشا اختلافات
یک همچو ملتی دیگر آسیب بردار نیست
آن قدری که می‌توانستند مردم را از روحانیت جدا می‌کردند
دولت هماهنگی با مردم را حفظ کند
همه چیزهایی که ما داریم از این مردم است
آنچه کار می‌شود [روی‌] آن، ایجاد اختلاف است
تفاهم بین دولت و ملت
بیشتر