فیلم

صدر اسلام

عدم تحقق حکومت تماما اسلامی در همه اعصار
مسجد وسیاست در صدر اسلام
تفاوت مردم امروز با صدراسلام
نظیراین جوانهای این زمان، ازاول تاریخ تا حالا نبوده است
رسول الله، پایه سیاست را در دیانت گذاشته است
اسلام‌زدایی به واسطه بی‌محتوا نمودن احکام اسلام‌
تفاوت مسلمین امروز با صدر اسلام
اگر بشر راه خودش را پیدا بکند، خداوند پیروزی را به او نشان می‌دهد
خدای تبارک و تعالی وعده نصرت داده است
بیشتر