فیلم

نصرت الهی

وابستگی دین و دنیا به اسلام
معجزه‌ی مکتب اسلام
ما چیزی نیستیم، هر چه هست اوست
این سگ مامور است
مگر با جنگ می‌توانند کاری کنند؟
این الهیت را حفظ کنید
در جنگ، عدد مطرح نیست
دست غیبی در کار بود
قدرت الهیِ ملت ما
بیشتر