فیلم

پیشرفت

استقلال عامل پیشرفت
سرعت پیشرفت بعد از انقلاب
دانشگاه دو راه دارد: راه جهنم و راه سعادت
معنای استقامت
ما الآن در اوّل قدم هستیم
اطمینان داشته باشید که اگر بخواهید می‌شود
همه ما مسئولیم
عدم مخالفت روحانیت با ترقیات و تمدن‌
با تمام قوا کوشش کرده‌اند که [کشور را] وابسته‌ کنند
بیشتر