فیلم

فاسد

مرگ فاسد برای خودش رحمت است
قصاص از رحمت اسلام است
دعوت به مقاتله با کفار ، رحمت الهی
بیشتر