فیلم

کودتا

کودتا، جدایی مردم از حکومت
می‌خواهند اسلام نباشد
نه قدرت اسلام را اینها می‌توانند بفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته‌اند
حیله‌ی خوارج
استعمارگر کوشش‌اش این بوده است که‌ از خود مردم به جان خود مردم بریزد
این ملی‌گراها
امدادهای غیبی خداوند در شکست ظالمین‌
بیشتر