فیلم

جهاد اکبر

توسعه معرفت هدف مکاتب الهی
جهاد سازندگی، جهاد نفس
سخنرانی در جمع مردم و مسئولان در روز عید قربان (اعمال در منظر اهل دنیا و معرفت)
جهاد با نفس، جهاد اکبر
سازندگی درونی، گامی در راه نور و روشنایی‌
رویارویی شیطان و شیطان صفتان با سازندگی‌
بیشتر