فیلم

جهاد اکبر

توسعه معرفت هدف مکاتب الهی
جهاد سازندگی، جهاد نفس
سخنرانی در جمع مردم و مسئولان در روز عید قربان (اعمال در منظر اهل دنیا و معرفت)
بیشتر