فیلم

کفار

توسعه معرفت هدف مکاتب الهی
تاکید قرآن به عدم سلطه کفار بر مسلمین
تعلیم و تربیت الهی
ولیّ کفار طاغوت است
همه ایّام مال خداست
بیشتر