فیلم

قاضی

خطای قاضی بزرگ است
اگر قوه قضاییه درست بشود بسیاری از مشکلات کشور حل میشود
اهمیت استقلال قوه قضاییه
بر شفیر جهنم بودن قاضی
تذکری مهم به روحانیون و ائمه جمعه
جان و مال و ناموس یک ملت در دست قوه قضائیه
قاضی نباید در برابر مجرمین رافت نشان دهد
اگر در دادگستریها کارهای خلاف شرع بشود ما باید فاتحه این جمهوری را بخوانیم
عمل به احکام شرع اسلام در امر قضاوت
بیشتر