فیلم

مردم

نشانه دیکتاتوری
پشتوانه مردمی نتیجه خدمت به آنان
قرآن و ادعیه برای استفاده همه اقشار جامعه
این مردم را باید رضایشان را بدست بیاورید
مردم ولی نعمت ما هستند
مردم و مسئولین همه یک رای دارند
تکلیف مردم و مسئولین درباره انتخابات
شما بریا اسلام کار بکنید
اگر افراد کشور خلاف میکنند شما کار خوب بکن
بیشتر