فیلم

مردم

در رژیم اسلامی نباید محرومیت بکشند اینها
خوف نداشتن در امور کشور اسلامی
اسلام را با دست مردم نگه دارید
توجه به مادیات موجب شکست روحانیت
لزوم انطباق گفتار و اعمال روحانیت
تفاوت رویکرد حکومت محرومان و اشرافی با مستکبران
مردم یکپارچه پشتیبان این حکومت هستند
اقلیت خسته شده از جنگ
همه ما باید خدمتگذار باشیم به این مردم
بیشتر