فیلم

حکومت محرومین

امروز روزی است که مردم ما از جنگ نمی ترسد
در حکومت مردمی خوف در دل مردمش نیست
بیشتر