فیلم

مساجد

مسجد وسیاست در صدر اسلام
به کارهای خودتان ادامه دهید
مساجد بود که پیروزی را برای ملت ما درست کرد
اسلام‌زدایی به واسطه بی‌محتوا نمودن احکام اسلام‌
انجمن های متعهد به اسلام
این مساجد سنگرهای اسلام است
نمازجمعه ، عبادتی تماما سیاسی
دانشگاهی باشید، مسجد هم بروید
اینها به اسلام کار دارند
بیشتر