صوت

محمدرضا شاه پهلوی

صوت اَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ| ناراحتی امام از رفتار حقارت آمیز شاه درمقابل
بیشتر