فیلم
 
کلیدواژه:

این انجمنهای اسلامی، خود انجمن اسلامی یک چیز خوبی است، مطلوبی است و افرادش هم ان شاء الله، اکثراً خوبند، لکن باید توجه داشته باشد این انجمنها که افرادی که‌ در این انجمن وارد می‌شوند، اینها چه کاره هستند و وارد می‌شوند. یک وقت شما می‌بینید که انجمن اسلامی منحرف شده است و بدنام شده است. اگر چند جا یک خلافهایی را انجام بدهند تعمدی و بخواهند بدنام کنند این انجمنهای اسلامی را، یک وقت می‌بینید در سطح کشور انجمنهای اسلامی را می‌گویند: بله، اشخاص مخالفی هستند اینها. باید خود اشخاصی که تماس دارند با افراد، در هر جا که هستند، خودشان باید دنبال این مطلب بروند که اصلاح کنند قضیه را، و افراد با بانصاف، با شناسایی بروند. اگر فرض کنید یک انجمن اسلامی باشد که بیاید و کم کم بخواهد یک جایی که هست آنجا را به هم بزند، اداره‌ای را حیثیت اداری‌اش را به هم بزند، بدانید این «انجمن اسلامی» نیست. انجمن اسلامی باید ناظر به امور باشد و معین هرجا که هست، باشد. اگر چنانچه انجمن اسلامی- مثلًا، در بانک که هست- بخواهد افراد صالح را هی بگوید چطور و بیرون کند و افراد ناصالح وارد بکند، این انجمن اسلامی نیست. باید ملتفت باشید که اشخاصی که در بین شما هست، انحراف نداشته باشند که به واسطه انحراف، شما را به انحراف بکشند یا لا اقل، بدنام کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: