فیلم

انحراف

انجمن های اسلامی
انجمن های متعهد به اسلام
انحراف در انجمن های اسلامی
جلوگیری از نفوذ افراد منحرف در انجمن های اسلامی
باید انجمنهای اسلامی عقاید اسلامی را داشته باشند
مسئولیت خطیر انجمنها به جهت اسلامی بودن آنها
جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب در انجمن های اسلامی
ورود افراد متعهد به اسلام در انجمن های اسلامی
کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند
بیشتر