فیلم
 
کلیدواژه:

ممکن است که یک اکثریتی از این انجمنها اشخاص متعهد، سالم، مومن به انقلاب و مومن به اسلام باشند، لکن اگر یک اقلیت، و لو دو نفر هم در بین انجمنها، هر انجمنی، منحرف باشد، یک وقت می‌بینید که همان دو نفر منحرف، انجمن اسلامی را به انحراف می‌کشند و انجمن اسلامی آنجایی را که می‌خواهد اسلامی بکند رو به انحراف می‌برد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: