فیلم

مسئولیت خطیر انجمنها به جهت اسلامی بودن آنها

در هر صورت، شما یک تکلیف بزرگی به عهده دارید. انجمنهای اسلامی در هر جا که هستند، این اسمی که روی خودشان گذاشتن تکلیف می‌آورد برای آنها. یک روز از شما سوال می‌شود که شما، انجمن اسلامی اسم خودتان را گذاشتید، لکن به اسلام تعهد نداشتید. اگر- خدای نخواسته- انحرافی در شما باشد، یا بگذارید انحرافی در انجمنها باشد، یا بگذارید انحرافی در تعلیماتی که می‌خواهد بشود، انجام بشود، بشود، شما به واسطه همین اسمی که روی خودتان گذاشتید مسئول هستید؛ سوال می‌شود که تو که گفتی من داخل انجمن اسلامی هستم، چرا خودت اسلامی نبودی. و چرا بچه‌هایی که با تربیت معلمینی که شما بودید تربیت شدند، اسلامی نشدند و چرا انحراف در این انجمنهای اسلامی بوده است.

" /> 1360011101 - 14 -pic.jpg
 
کلیدواژه:

در هر صورت، شما یک تکلیف بزرگی به عهده دارید. انجمنهای اسلامی در هر جا که هستند، این اسمی که روی خودشان گذاشتن تکلیف می‌آورد برای آنها. یک روز از شما سوال می‌شود که شما، انجمن اسلامی اسم خودتان را گذاشتید، لکن به اسلام تعهد نداشتید. اگر- خدای نخواسته- انحرافی در شما باشد، یا بگذارید انحرافی در انجمنها باشد، یا بگذارید انحرافی در تعلیماتی که می‌خواهد بشود، انجام بشود، بشود، شما به واسطه همین اسمی که روی خودتان گذاشتید مسئول هستید؛ سوال می‌شود که تو که گفتی من داخل انجمن اسلامی هستم، چرا خودت اسلامی نبودی. و چرا بچه‌هایی که با تربیت معلمینی که شما بودید تربیت شدند، اسلامی نشدند و چرا انحراف در این انجمنهای اسلامی بوده است.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: