فیلم
 
کلیدواژه:

خودتان برای کشور خودتان کوشش کنید که مفید باشید. و شما هدایت کنید مردان را و هدایت کنید و نصیحت کنید دولتمردان را. شما مادران خوبی برای اطفال باشید؛ و ناصحان خوبی برای جامعه؛ و زحمتکشان خوبی برای مستمندان، و هستید بحمد الله. [خدمت‌] شما جامعه‌ای که در سرتاسر کشور الآن مشغولید برای همه اموری که کشور ما احتیاج به آن دارد؛ سرپرستی اطفالی که بی‌پناه هستند، و خدمت به مستمندان و رفتن پیش آوارگان و مستمندان و دلجویی کردن از آنها، این خدمت ارزشمند است و پیش خدای تبارک و تعالی بسیار ارزش دارد. و خداوند شما را و همه بانوان را و همه مردان را هدایت کند که‌ به همین راه مستقیمی که شماها می‌روید آنها هم بروند؛ و همان راه صحیحی که بدون غَلّ و غش و بدون هوای نفس، شماها دنبال کردید قشرهایی که در ایران هستند همه همان راه را بروند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: