عکس

دوران تبعید امام در فرانسه

نماز جماعت در نوفل لوشاتو

برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در نوفل‌لوشاتو به امامت حضرت امام خمینی (ره)

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم