عکس

محمد یزدی

عکس کمتر دیده شده آیت الله یزدی در محضر امام

آیت الله محمد یزدی در محضر امام

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم