سیاست صنعتی رژیم شاه، مونتاژ و وابسته کردن صنایع به صنایع اجنبی استسیاست صنعتی رژیم شاه، مونتاژ و وابسته کردن صنایع به صنایع اجنبی استشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمشما دولت اسلام هستید. دستتان را برای چهار دلار دراز نکنید. اگر این ارتجاع است ما مرتجعیمتا این مغز استعماری را عوض نکنیم نمیتوانیم مملکت را اداره کنیم...تا این مغز استعماری را عوض نکنیم نمیتوانیم مملکت را اداره کنیم...پسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!پسند #غرب تقدیم همه چیز، بدون چون و چراست!هرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندهرچیز اگرچه ممتاز و از خودی باشد، به همین جرم مشتری اش کم است و همین را اگر اسم غربی بگذارند، مشتری پیدا میکندمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدمجلس مترقی ایران با لاف هم ردیف بودن با ممالک مترقیه به ننگین ترین تصویبنامه غلط دولت‌های بی حیثیت رای می‌دهدسران کشورهای اسلامی به علت خودفروختگی بجای قطع رابطه با دشمنان، راه را برای ورود آنها به کشورهای اسلامی هموار می سازندسران کشورهای اسلامی به علت خودفروختگی بجای قطع رابطه با دشمنان، راه را برای ورود آنها به کشورهای اسلامی هموار می سازندآیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟آیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟وزرای خارجه باید بدانند که از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نماییدوزرای خارجه باید بدانند که از هر امری که شائبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی