امروز ضد انقلاب آن کسی است که در کارش سستی کند

امروز ضد انقلاب کسی است که آن کاری که مشغول هست، در آن کار سستی کند، در آن کار بیکاری کند یا وادار کند اشخاصی را که آنها کم کاری کنند، از زیر بار شانه خالی کنند که این ضربه‌ای است به کشور خودشان. 12 دی 1358

إنّ عدو الثوره الیوم هو من یقصر فی اداء عمله ووظیفته اینما کان، وکذلک الذی یتماهل فی عمله، ومن یحرّض العمال علی التخلی عن تعهداتهم. وهذه ضربه موجهه لبلادکم. ۱۳ صفر ۱۴۰۰

Today, anti-revolutionaries are those who in their respective jobs do not perform their duties and remain idle or persuade others to be idle. This is a blow to their country. 2 January 1980

دریافت طرح
اشتراک امروز ضد انقلاب آن کسی است که در کارش سستی کند
کلیدواژه:
اقتصاداقتصاد مقاومتیاقتصاد و دولتروحیه انقلابیاقتصاد اسلامی