مقدمه وصیتنامه امام | آخوندهایی که مدّاح محمدرضا پهلوی بودند!

ما همه دیدیم قرآنی را که محمد رضا خان پهلوی طبع کرد و عده‌ای را اغفال کرد و بعض آخوندهای بیخبر از مقاصد اسلامی هم مداح او بودند. و می‌بینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادی از ثروتهای بی‌پایان مردم را صرف طبع قرآن کریم و محالّ تبلیغاتِ مذهبِ ضد قرآنی می‌کند و وهابیت، این مذهب سراپا بی‌اساس و خرافاتی را ترویج می‌کند؛ و مردم و ملتهای غافل را سوق به سوی ابرقدرتها می‌دهد. وصیتنامه سیاسی-الهی

وکلنا نذکر قیام محمد رضا خان البهلوی بطباعه القرآن وکیف، هذا الامر انطلی علی البعض، ودفع البعض الآخر من المعممین الجهله للاطراء علیه. والیوم نری ما ینفقه الملک فهد سنویاً من مبالغ طائله من اموال المسلمین علی طبع القرآن الکریم والتبلیغ بالوهابیه هذا المذهب المشحون بالخرافات والباطل جمله وتفصیلًا سعیاً فی تطویع المسلمین والشعوب الغافله للقوی الکبری. الوصیه السیاسیه- الالهیه

One of the examples that we all observed is the Qur'an published by Mohammad Reza Pahlavi and, thereby succeeded in deceiving some people including a few Muslim clerics and preachers who, being unaware of the aims of Islam, praised him for it. Now, we witness Malik Fahad spends regularly enormous sums of the people's wealth on publishing certain versions of the Holy Qur'an and supporting anti-Qur'anic ideas to propagate the baseless and superstitious dogmas of Wahhabism. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک مقدمه وصیتنامه امام | آخوندهایی که مدّاح محمدرضا پهلوی بودند!
کلیدواژه:
وصیت نامهاسلام آمریکاییوهابیت