منطق استکبار جهانیمنطق استکبار جهانیحرم آمریکاییحرم آمریکایی به مناسبت سالروز شهادت عالم مظلوم شیخ نمر باقر النمر به مناسبت سالروز شهادت عالم مظلوم شیخ نمر باقر النمراین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکننداین معممین که خودشان را بعنوان مفتی جا زدند در بعضی از بلاد مسلمین، مامورند که ایجاد اختلاف بکنندتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیتبدیل مراکز وهابیت به کانون‌های فتنه و جاسوسیما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه استما در مکه باشیم یا نباشیم دل و روحمان با ابراهیم(ع) و در مکه استاین حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارنداین حکومت‌های نادان به جنایات آمریکا و اسراییل صحه می‌گذارنداگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کننداگر دستشان برسد، شک نکنید که اعتاب مقدسه را با خاک یکسان می کنندمقدمه وصیتنامه امام | آخوندهایی که مدّاح محمدرضا پهلوی بودند!مقدمه وصیتنامه امام | آخوندهایی که مدّاح محمدرضا پهلوی بودند! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی