بند"ب" وصیتنامه امام | اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد ندارد

قرآن کریم و سنت رسول الله- صلی الله علیه و آله- آن قدر که در حکومت و سیاست احکام دارند در سایر چیزها ندارند ... و آنچه‌ گفته شده و می‌شود که انبیا- علیهم السلام- به معنویات کار دارند و حکومت و سررشته داری دنیایی مطرود است و انبیا و اولیا و بزرگان از آن احتراز می‌کردند و ما نیز باید چنین کنیم، اشتباه تاسف‌آوری است که نتایج آن به تباهی کشیدن ملتهای اسلامی و بازکردن راه برای استعمارگران خونخوار است. وصیتنامه سیاسی-الهی

ما ورد من الاحکام المتعلقه بالحکومه والسیاسه فی القرآن الکریم وسنه رسول الله (ص) یفوق کثیراً ما ورد من الاحکام فی سائر المجالات ... اما ما قیل من ان مهمه الانبیاء (ع) تقتصر علی المعنویات، وانهم والاولیاء العظام کانوا یجتنبون الحکومه وکل ما یتعلق بالدنیا الدنیه، وان علینا ان نقتفی خطاهم، فهو خطا یبعث علی الاسف حقاً ویودی الی تدمیر الشعوب الاسلامیه وفتح الطریق امام المستعمرین والمستغلین. الوصیه السیاسیه- الالهیه

These ignorant individuals should be informed that the Glorious Qur'an and the Tradition of the Prophet of Islam (s) accommodate more rules and decrees regarding government and politics than any other subject ... This conviction that the prophets and Islam are only concerned with spiritual and moral issues and that governments are only concerned with secular or temporal matters are totally wrong. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند"ب" وصیتنامه امام | اسلام آنقدر که در حکومت احکام دارد، در سایر موارد ندارد
کلیدواژه:
وصیت نامهاسلام و سیاستحکومت اسلامی