بند "ی" وصیتنامه امام | مسئولان کاری کنند که مورد غضب الهی قرار نگیرند

وصیت اینجانب به وزرای مسئول در عصر حاضر و در عصرهای دیگر آن است که علاوه بر آنکه شماها و کارمندان وزارتخانه‌ها بودجه‌ای که از آن ارتزاق می‌کنید مال ملت ، و باید همه خدمتگزار ملت و خصوصاً مستضعفان باشید، و ایجاد زحمت برای مردم و مخالف وظیفه عمل کردن حرام و خدای نخواسته گاهی موجب غضب الهی می‌شود. وصیتنامه سیاسی-الهی

اوصی الوزراء المسوولین فی العصر الحاضر والعصور المقبله ان یدرکوا انهم وموظفی وزارتهم یرتزقون من اموال الشعب، لذا وجب علیهم جمیعاً ان یکونوا خداماً للشعب وخصوصاً المستضعفین منهم، کذلک علیهم ان یدرکوا بان ایجاد المشقّه للناس والعمل خلافاً للواجب حرام ویوجب احیاناً الغضب الالهی. الوصیه السیاسیه- الالهیه

My advice to the related present and future cabinet ministers is that they and their employees are earning on public funds and should, therefore, be sincere public servants, especially to the deprived. Creating uneasiness for the public and not doing one's duties are interdicted and may incur the wrath of Allah. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "ی" وصیتنامه امام | مسئولان کاری کنند که مورد غضب الهی قرار نگیرند
کلیدواژه:
وصیت نامهکارگزاران نظام اسلامیخدمت به مردم