ارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بوداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشنداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشندحب نفس، راس همه خطاهاحب نفس، راس همه خطاها خدمت به مردم شرط صلاحیت مقام خدمت به مردم شرط صلاحیت مقامآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلامآبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلاممنسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارندمنسوبین و نزدیکان من مطلقاً حق دخالت در امور عزل و نصب اشخاص را ندارند با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده است با تایید دوستان، قبول نمودم/ اعتراف می‌کنم، اشتباه بوده استنمایندگانی انتخاب کنید که دلسوز طبقه مستضعف باشندنمایندگانی انتخاب کنید که دلسوز طبقه مستضعف باشندبه معتقدین واقعی جمهوری اسلامی رای دهیدبه معتقدین واقعی جمهوری اسلامی رای دهید کارگزاران نظام اسلامی صفحه 2