از هیچ کس، جز خدا نهراسیداز هیچ کس، جز خدا نهراسیدارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدشاخص دولت انقلابی | غربزده نباشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | محرومیت مستضعفین را لمس نموده و در فکر رفاه آنها باشدشاخص دولت انقلابی | خادم ملت باشد نه آقای ملتشاخص دولت انقلابی | خادم ملت باشد نه آقای ملتشاخص دولت انقلابی | متعلق به طبقه مرفهِ سرمایه‌دار نباشدشاخص دولت انقلابی | متعلق به طبقه مرفهِ سرمایه‌دار نباشدشاخص دولت انقلابی | مکتبی باشد و در خط اسلامشاخص دولت انقلابی | مکتبی باشد و در خط اسلام کارگزاران نظام اسلامی صفحه 2