منفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بداردمنفعت کشور را بر منفعت خود مقدّم بدارداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشنداز رئیس جمهور تا بخشدار یک ده باید در خدمت ملت باشندپایداری خوب عمل کردن استپایداری خوب عمل کردن استکارگزاران متعهدکارگزاران متعهددرس ایثار در عید قرباندرس ایثار در عید قرباناز هیچ کس، جز خدا نهراسیداز هیچ کس، جز خدا نهراسیدارزش آنها در خدمت بودارزش آنها در خدمت بودشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییشاخص دولت انقلابی | مدافع اسلام ناب محمدی(ص) باشد و اهل مبارزه با اسلام آمریکاییشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشدشاخص دولت انقلابی | بازیگر غرب و شرق نباشد کارگزاران نظام اسلامی صفحه 2