اگر خدمت به مردم کردید، مقام برای شما صلاحیت دارداگر خدمت به مردم کردید، مقام برای شما صلاحیت داردآبروی جمهوری اسلامی را که آبروی اسلام است، حفظ کنید.آبروی جمهوری اسلامی را که آبروی اسلام است، حفظ کنید. عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی