بند "ل" وصیتنامه امام | زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهید

به همه نیروهای مسلح وصیت مشفقانه می‌کنم ... زندگی انسانی شرافتمندانه را ولو با مشکلات بر زندگانی ننگین بردگی اجانب ولو با رفاه حیوانی ترجیح دهید؛ و بدانید مادام که در احتیاجات صنایع پیشرفته، دست خود را پیش دیگران دراز کنید و به دریوزگی عمر را بگذرانید قدرت ابتکار و پیشرفت در اختراعات در شما شکوفا نخواهد شد. و به خوبی و عینیت دیدید که در این مدت کوتاه پس از تحریم اقتصادی همانها که از ساختن هرچیز خود را عاجز می‌دیدند و از راه انداختن کارخانه‌ها آنان را مایوس می‌نمودند، افکار خود را به کار بستند و بسیاری از احتیاجات ارتش و کارخانه‌ها را خود رفع نمودند. و این جنگ و تحریم اقتصادی و اخراج کارشناسان خارجی، تحفه‌ای الهی بود که ما از آن غافل بودیم. وصیتنامه سیاسی-الهی

اوصی منتسبی القوات المسلحه وصیه مشفقه... ولترجحوا الحیاه الشریفه ولو مع بعض الصعوبات علی حیاه العبودیه للاجانب المذله الرفاه الحیوانی-. اعلموا انکم ما دمتم تحتاجون الآخرین فی الصناعات المتطوره، وتقضون اعمارکم بالاستجداء، فان طاقه الابداع والابتکار والتقدم فی الاختراعات ان تتفتح لدیکم. وقد عاینتم بانفسکم کیف استطاع اولئک الذین کانوا یرون انفسهم عاجزین عن ای شی‏ء یائسین من اداره المعامل وخلال هذه المده القصیره التی اعقبت الحصار الاقتصادی من شحذ افکارهم وتامین الکثیر من الاحتیاجات التی کان الجیش والمصانع یعانیان من نقصها. لذا فان هذه الحرب وهذا الحصار الاقتصادی وطرد المستشارین الاجانب، امور تمثل مواهب الهیه کنا غافلین عنها. الوصیه السیاسیه_الالهیه

My brotherly advice to the armed forces... You should prefer an honorable life with difficulties to comfort and pleasure gained through slavery for strangers. You should know that as long as you extend your hands begging for advanced industrial needs, the power of initiative and inventiveness will not bloom in you. An objective example you witnessed after the economic blockade was those that seemed to be unable to make or repair anything. They were impelled to use their minds and brains and succeeded in manufacturing a good many things that met the needs of the army and the manufacturing plants. This war, the economic blockade and the expulsion of foreign specialists were divine blessings in disguise of which we were negligent. Politico-Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "ل" وصیتنامه امام | زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهید
کلیدواژه:
وصیت نامهاقتصاد مقاومتیرفاه طلبی