دنیا خواهی و آخرت جوییدنیا خواهی و آخرت جوییمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودتقابل جناح های انقلابیتقابل جناح های انقلابیالفبای مبارزهالفبای مبارزهمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستمبارزه با رفاه طلبی سازگار نیستنان جوین بهتر از زندگی در کاخهای بزرگ با دراز بودن دست به طرف دیگراننان جوین بهتر از زندگی در کاخهای بزرگ با دراز بودن دست به طرف دیگرانمصیبت بزرگ ملت،مسئولین اشرافیمصیبت بزرگ ملت،مسئولین اشرافیمرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!مرفهان بی درد با نصیحت متنبه نمی‌شوند!بند "ل" وصیتنامه امام | زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدبند "ل" وصیتنامه امام | زندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهید رفاه طلبی صفحه 2