اگر سر سفره نان جوین داشته باشیم بهتر است تا در کاخهای بزرگ زندگی کنیم ولی دستمان به طرف دیگران دراز باشداگر سر سفره نان جوین داشته باشیم بهتر است تا در کاخهای بزرگ زندگی کنیم ولی دستمان به طرف دیگران دراز باشدوقتی اشراف و اعیان متصدی امور کشور شدند، قهرا اینها مردم را به حساب نمی آورندوقتی اشراف و اعیان متصدی امور کشور شدند، قهرا اینها مردم را به حساب نمی آورندآنهایی که تصور می کنند مرفهان بی درد با نصیحت متنبه می شوند و به مبارزان کمک می کنند،آب در هاون می کوبندآنهایی که تصور می کنند مرفهان بی درد با نصیحت متنبه می شوند و به مبارزان کمک می کنند،آب در هاون می کوبندزندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدزندگی شرافتمندانه ولو با مشکلات را به بردگی اجانب حتی با رفاه ترجیح دهیدمردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا مصرف گرایی یا استقلالمردم باید تصمیم خود را بگیرند: یا مصرف گرایی یا استقلالوصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب/ حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!وصیت امام امت: نه به دریوزگی و بردگی اجانب/ حتی در صنایع پیشرفته هم، دست پیش دیگران دراز نکنید!آیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟آیا شایسته است که نوکر آمریکا شویم تا اجناس ارزان شود؟"ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم""ما باید کوشش کنیم که اخلاق کاخ‌نشینی را از این ملت بزداییم" عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی