ایمان ندارند!

مسلمانهای همه کشورها، دولتهاشان همه چیز دارند، لکن ایمان ندارند. 23 خرداد 1361

وحکومات مسلمی جمیع البلدان تمتلک کل شی‏ء ولکنها تفتقر إلی الإیمان. ۲۰ شعبان ۱۴۰۲

The governments of Muslims in all countries have everything but faith. 12 June ۱۹۸۲

دریافت طرح
اشتراک ایمان ندارند!
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهایمان به خدا