تبلیغات موثرترین راه برای صدور انقلاب

توجه داشته باشید که بالاتر چیزی که‌ می‌تواند این انقلاب را در اینجا به ثمر برساند و به خارج صادر کند؛ تبلیغات است. تبلیغات صحیح در آنچه که هست، هیچ مبالغه نکنید. ما متاعمان یک متاعی است که محتاج به مبالغه نیست. 16 بهمن 1359

واعلموا ان اکثر ما یساعد علی إثمار الثوره هنا وتصدیرها إلی الخارج هو الدعایه. الدعایه الصحیحه لما هو موجود دون ان تبالغوا اصلًا. متاعنا متاع لا یحتاج إلی المبالغه. ۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۱

Keep in mind that the best means to make this revolution successful within the country and to spread its message abroad is an honest and unexaggerated representation.What we have to offer to mankind does not call for any kind of exaggeration. 4 February 1981

دریافت طرح
اشتراک تبلیغات موثرترین راه برای صدور انقلاب
کلیدواژه:
امام خمینیصدور انقلابتبلیغاتتبلیغتبلیغات برای انقلابسیاست خارجی