نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویمنه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویمنباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدنباید مبادلات اقتصادی، اهرمی برای نفوذ سیاسی باشدسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استسازش و صلح تحمیلی برای ما بدتر از جنگ استامضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادیامضای قانون "داماتو" توسط کلینتون جهت تشدید تحریم‌های اقتصادیتبلیغات موثرترین راه برای صدور انقلابتبلیغات موثرترین راه برای صدور انقلابدوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار استدوام و قوام جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار استاگر شاه ایران، یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد؛ بازخواستش می‌کننداگر شاه ایران، یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد؛ بازخواستش می‌کننداگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیماگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیمکسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیمکسی تصور نکند که ما راه سازش با جهانخواران را نمیدانیم سیاست خارجی صفحه 2