این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است.

خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علی است. و این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به ذریه طیبه آن بزرگواران و به پیروان خط آنان به ارث رسیده است. ۲۱ شهریور ۱۳۶۰

إن نهج الشهادهالاحمر هو نهج آل محمد وعلی. وإن هذا نهج فخره من اهل بیت النبوه والولایه ورثته ذریههولاء الکبار الطیبه واتباع نهجهم.  ۱۳ ذی القعده ۱۴۰۱

The line of martyrdom is the line of the household of Muhammad and `Ali. This honor has been bequeathed by the offsprings of those honorable ones and their followers.  12 September 1981

دریافت طرح
اشتراک این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است.
کلیدواژه:
شهادتمدافعان حرمنبوتجهادامامت