غضب و خشم بر دشمنانغضب و خشم بر دشمنانمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمدافعان حرممدافعان حرمزیر بار ذلت نمی‌رویمزیر بار ذلت نمی‌رویماینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمراین جوانهای ما در جبهه‌ها، نور چشم‌های اسلامنداین جوانهای ما در جبهه‌ها، نور چشم‌های اسلامندتکلیف ماها را حضرت سید الشهدا(ع) معلوم کرده استتکلیف ماها را حضرت سید الشهدا(ع) معلوم کرده است مدافعان حرم صفحه 2