مرد میدانمرد میدانغضب و خشم بر دشمنانغضب و خشم بر دشمنانمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمدافعان حرممدافعان حرمزیر بار ذلت نمی‌رویمزیر بار ذلت نمی‌رویماینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمراین جوانهای ما در جبهه‌ها، نور چشم‌های اسلامنداین جوانهای ما در جبهه‌ها، نور چشم‌های اسلامند مدافعان حرم صفحه 2