عطر خون شهدای ماعطر خون شهدای مامرد میدانمرد میدانغضب و خشم بر دشمنانغضب و خشم بر دشمنانمجاهدات ایرانمجاهدات ایرانآمریکا شیطان بزرگ استآمریکا شیطان بزرگ استمدافعان حرممدافعان حرمزیر بار ذلت نمی‌رویمزیر بار ذلت نمی‌رویماینجا صحبت عشق است و عشق...اینجا صحبت عشق است و عشق...مبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمر مدافعان حرم صفحه 2